Chuối rừng (cách phân biệt chuối hột rừng thật giả)